Privacy

Artikel 1 - Definities:

      In deze privacy statement worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

      VerkoopInNederland: de gebruiker van deze privacy statement:

      gevestigd aan de Holpijpstraat 10 t Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder KvK-nummer: 60252049;

      Bezoeker: de bezoeker van de website;

      Klant: de bezoeker die via de website een overeenkomst sluit met VerkoopInNederland;

      Website: de website www.verkoopinnederland.nl

 

Artikel 2 - Privacy en Wet bescherming persoonsgegevens:

      2.1: VerkoopInNederland zal vertrouwelijke informatie die zij van bezoekers of klanten ontvangt, nimmer aan derden verstrekken,

      tenzij VerkoopInNederland daartoe verplicht wordt door de wet of een overheidsinstantie.

      2.2: VerkoopInNederland verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

Artikel 3 - Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens:

      De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

      VerkoopInNederland
      Holpijpstraat 10
      6833 GV Arnhem

 

 

Artikel 4 - Het gebruik van de gegevens van klanten:

     4.1: VerkoopInNederland gebruikt de gegevens van klanten (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor het volgende:

      a): het uitvoeren van de overeenkomst;
      b): de facturatie en administratie;
      c): het verzenden aan de klant van reclame via de e-mail, mits de klant daarvoor toestemming heeft gegeven, zie artikel 4.2.

     4.2: de klant heeft de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor digitale nieuwsbrieven.

      De klant heeft de mogelijkheid om zich af te melden voor dergelijke reclame, zie artikel 5 van deze privacy statement.

     4.3: VerkoopInNederland stuurt de klant geen ongevraagde commerciële e-mailberichten indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5 - Afmelden:

      5.1: de klant kan zich op de volgende wijzen afmelden voor de reclame die VerkoopInNederland via de e-mail stuurt:

      a): schriftelijk naar het in artikel 3 genoemde adres;
      b): elektronisch naar het e-mailadres: info@verkoopinnederland.nl;
      c): door in de e-mail waarin de reclame is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.

      5.2: in elke e-mail met reclame die naar de klant wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.

      5.3: op het moment dat de klant zich heeft afgemeld voor de e-mailberichten met reclame, worden dergelijke e-mailberichten niet meer naar de klant gestuurd.

 

Artikel 6 - Beveiliging van gegevens:

     VerkoopInNederland draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van al haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

 

Artikel 7 - Bezoek gedrag en cookies:

     7.1: VerkoopInNederland kan het bezoek gedrag van bezoekers van de website volgen, zoals de meest bekeken pagina en de tijd dat eenbezoeker de pagina open heeft staan.

      De informatie over het bezoek gedrag gebruikt VerkoopInNederland om de website te optimaliseren.

      7.2: VerkoopInNederland kan bij het analyseren van de website gebruik maken van cookies. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

      Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van VerkoopInNederland op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst.

      Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

      7.3: indien de klant zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer

      geen cookies accepteert, dan is het mogelijk dat de klant geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.

 

Artikel 8 - Privacy beleid van andere websites:

      Op de website kunnen links staan naar andere websites die niet worden beheerd door VerkoopInNederland.

      VerkoopInNederland kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de beheerders van deze andere websites

      met de gegevens van u als bezoeker omgaan.

 

Artikel 9 - Wijziging gegevens:

      Klanten hebben de mogelijkheid om bij VerkoopInNederland op te vragen welke gegevens van hun worden bij gehouden. Deze gegevens kunnen

      op verzoek van de klant alleen door VerkoopInNederland worden gewijzigd of verwijderd.

 

Artikel 10 - Klachten:

      Klachten over het gebruik van de gegevens in algehele zin kunnen aan VerkoopInNederland worden gemeld via de vermelde contact gegevens zoals deze staan in artikel 3.

 

Artikel 11 - Wijzigen privacy statement:

      VerkoopInNederland is ten alle tijden gerechtigd deze privacy statement te wijzigen.

      De wijzigingen worden via de e-mail aan de klant bekend gemaakt en treden in werking op het moment van publicatie op de website.