Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

·  Verkoopinnederland : de gebruiker van deze algemene voorwaarden:Verkoopinnederland gevestigd aan de Holpijpstraat 10 te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60252049 met BTW nummer NL161356862B01;

·  Klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Verkoopinnederland producten levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie Verkoopinnederland een overeenkomst aangaat;

·  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoopinnederland en de klant;

·  Website: de website www.verkoopinnederland.nl;

Artikel 2 - Algemeen

·  2.1: Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Verkoopinnederland en de klant waarop Verkoopinnederland deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

·  2.2: De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoopinnederland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

·  2.3: De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

·  2.4: Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoopinnederland en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

·  3.1: Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na dagtekening.

·  3.2: De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro en inclusief BTW en exclusief verzendkosten of de eventuele kosten voor de montage.

·  3.3: Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

·  3.4: Afbeeldingen, prijzen en verder door Verkoopinnederland verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Verkoopinnederland niet.

·  3.5: Verkoopinnederland is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

Artikel 4 - Afbeeldingen

·  Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

·  5.1: De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

·  5.2: Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoopinnederland onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 - Levering

·  6.1: De door Verkoopinnederland opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

·  6.2: De levertijd gaat in op het moment dat Verkoopinnederland de totale betaling van de klant heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.

·  6.3: Indien het door de klant bestelde product niet op voorraad is, dan wordt de klant daarvan binnen 3 werkdagen na de bestelling via de e-mail of schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt aan de klant de verwachte levertijd doorgegeven.

·  6.4: In het geval dat een door Verkoopinnederland met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

·  6.5: De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres met postcode en woonplaats, totdat de klant aan Verkoopinnederland en nieuw adres heeft opgegeven.

·  6.6: Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld. Indien de klant het product door Verkoopinnederland laat monteren, dan dient de klant geen verzendkosten te betalen, maar de kosten voor de montage zoals omschreven in artikel 8.4 t/m 8.6.

·  6.7: Indien het product verzekerd tegen schade en / of diefstal al dan niet tezamen met ontvangstbevestiging wordt opgestuurd naar de klant, dan dient de klant aan de bezorger zijn/haar geldig legitimatiebewijs te laten zien en te tekenen voor correcte ontvangst van het product.

Artikel 7 - Risico overgang

·  Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde product, gaat op de klant over op het moment waarop het product aan de klant is bezorgd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 8 - Montage

·  8.1: Indien de klant wil dat het bestelde product door Verkoopinnederland gemonteerd wordt, dan kan de klant dat tijdens de bestelprocedure via de website aangeven.

·  8.2: De montage afspraak zal binnen 10 werkdagen na de bestelling plaatsvinden, tenzij partijen in goed overleg anders overeenkomen.

·  8.3: Na de bestelling zal Verkoopinnederland zo spoedig mogelijk contact met de klant opnemen om een afspraak te maken voor de daadwerkelijk montage dag.

·  8.4: Voor de montage worden de volgende kosten aan de klant in rekening gebracht:
a): voorrijkosten dan wel reistijd;
b): extra gebruikte montagematerialen;
c): arbeidsloon;
d): overige kosten, die, in overleg met de klant, zijn gemaakt.

·  8.5: De voorrijkosten zijn euro 0,29 per kilometer plus euro 15,- excl. btw. per 30 minuten dat de reistijd is, gerekend vanaf het vestigingadres van Verkoopinnederland. Bij de berekening van het aantal kilometers en de reistijd wordt uitgegaan van de ANWB routeplanner. Indien de reistijd enkele reis korter is dan 30 minuten, dan wordt voor de reistijd geen kosten aan de klant in rekening gebracht. De kosten per kilometer worden de eerste 25 kilometer enkele reis niet aan de klant in rekening gebracht. Is de klant op de afgesproken dag van de montage niet aanwezig, waardoor Verkoopinnederland de montage niet kan uitvoeren, dan worden de voorrijkosten alsmede de gereden kilometers beide volledig gerekend vanaf het vestigingsadres van Verkoopinnederland aan de klant in rekening gebracht.

·  8.6: Het arbeidsloon bedraagt euro 38,50 excl. btw. per uur.

Artikel 9 - Betalingsregeling

·  9.1: Bij sommige producten is het mogelijk om met Verkoopinnederland een betalingsregeling overeen te komen.

·  9.2: Indien de klant met Verkoopinnederland een betalingsregeling overeen komt, dan dient de klant 50% van de prijs van het product vooraf via iDEAL of contant vooraf bij de montage van het product aan Verkoopinnederland te voldoen. Het overige openstaande bedrag bestaande uit:a): 50% van de prijs van het product en de verzendkosten of de eventuele kosten voor de montage zoals omschreven in artikel 8.4 t/m 8.6; en
b): de kosten voor de betalingsregeling, zijnde 8% van het factuurbedrag, dient de klant aan Verkoopinnederland te betalen overeenkomstig de met Verkoopinnederland overeengekomen betalingsregeling.

·  9.3: Indien de klant de betalingsregeling niet overeenkomstig de afspraken nakomt, bijvoorbeeld omdat de klant de betalingstermijn(en) niet in acht neemt, dan kan Verkoopinnederland een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud. Wanneer Verkoopinnederland met een beroep op het eigendomsvoorbehoud of omdat de overeenkomst is ontbonden de producten terughaalt, dan wordt het reeds door de klant betaalde bedrag, verrekend met:a): de kosten voor het monteren en demonteren van het product;
b): eventuele overige kosten die Verkoopinnederland heeft moeten maken omdat de klant de betalingsregeling niet dan wel niet naar behoren nakomt.Hiervan ontvangt de klant een (credit)factuur.

·  9.4: De door de klant aan Verkoopinnederland verschuldigde bedrag is ineens opeisbaar, indien de klant het product heeft verduisterd of vervreemd.

Artikel 10 - Betalingen

·  10.1: Betaling van via de website bestelde producten geschiedt via iDEAL.

·  10.2: Verkoopinnederland gaat pas over tot de procedure van uitlevering van het product op het moment dat zij de volledige betaling voor het product zonder montage opdracht van de klant heeft ontvangen.

·  10.3: Indien het bestelde product door Verkoopinnederland bij de klant gemonteerd wordt, dan dient de klant de prijs van het product en de voorrijkosten bestaande uit kilometer bijdrage en reistijd vergoeding voordat het product gemonteerd wordt, contant aan Verkoopinnederland te voldoen. Nadat Verkoopinnederland het product gemonteerd heeft, dient de klant de extra gebruikte montagematerialen, het arbeidsloon en de eventuele extra, in overleg met de klant, gemaakte kosten contant aan Verkoopinnederland te voldoen. Na de contante betaling van het gehele bedrag dat de klant aan Verkoopinnederland voor het product en de montage e.d. verschuldigd is, ontvangt de klant een bewijs van betaling in de vorm van een werkbon met een nummer. Deze werkbon zal binnen 10 werkdagen door Verkoopinnederland schriftelijk en/of via de e-mail vervangen worden door een factuur. Deze factuur geldt tevens als garantiebewijs.

·  10.4: Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Verkoopinnederland ten minste eenmaal schriftelijk en/of per e-mail te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 11 - Garantie

·  11.1: Indien op een product een (fabrieks)garantie wordt gegeven, dan wordt dit voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant gemeld. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

·  11.2: De klant kan geen beroep op de garantie doen indien er sprake is van:a): mechanische beschadigingen, zoals breuk, scheuren, putten, deuken, krassen, vocht, waterschade etc.;
b): normale slijtage;
c): onoordeelkundig gebruik;
d): niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

·  e): wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
f): schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
g): schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

·  12.1: Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Verkoopinnederland, totdat alle vorderingen die Verkoopinnederland op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

·  12.2: Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

·  12.3: De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoopinnederland te bewaren.

·  12.4: Verkoopinnederland is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

Artikel 13 - Klachten

·  13.1: Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Verkoopinnederland gemeld te worden.

·  13.2: Klachten kunnen gemeld worden bij:

Verkoopinnederland
Holpijpstraat 10
683 GV Arnhem
info@verkoopinnederland.nl

·  13.3: Klachten worden door Verkoopinnederland binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

·  13.4: Door Verkoopinnederland als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Verkoopinnederland.

·  13.5: Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 14 - Ontbinding

·  14.1: Indien de klant een product via de webshop heeft besteld, dan heeft de klant het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Verkoopinnederland zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

·  14.2: Indien de klant een product via de webshop besteld heeft en met de klant is overeengekomen dat het product door Verkoopinnederland wordt gemonteerd, dan kan de klant een beroep op zijn herroepingsrecht doen tot het moment dat Verkoopinnederland met goedvinden van de klant een aanvang maakt met het monteren van het product. Ontbindt de klant de overeenkomst voor het moment van de montage, terwijl Verkoopinnederland al wel bij de klant aanwezig is, dan worden de voorrijkosten overeenkomstig artikel 8.5 aan de klant in rekening gebracht. Na de montage door Verkoopinnederland is het niet meer mogelijk om de overeenkomst overeenkomstig lid 1 te ontbinden.

·  14.3: Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

·  14.4: Indien de klant nadat hij van Verkoopinnederland een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft Verkoopinnederland de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

·  14.5: Voorts is Verkoopinnederland bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid en verjaring

·  15.1: Verkoopinnederland kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:a): een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b): enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

·  15.2: Verkoopinnederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verkoopinnederland is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

·  15.3: Verkoopinnederland is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product of voor schade veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van het geleverde product, door verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

·  15.4: In geen geval is Verkoopinnederland aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

·  15.5: Verkoopinnederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

·  15.6: Verkoopinnederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Verkoopinnederland in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

·  15.7: Indien Verkoopinnederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoopinnederland beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

·  15.8: De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoopinnederland of haar ondergeschikten.

·  15.9: Alle aanspraken jegens Verkoopinnederland die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Verkoopinnederland zijn ingediend, vervallen door verjaring. Indien de klant een consument is, dan verjaart de rechtsvordering na verloop van 2 jaar.

Artikel 16 - Overmacht

·  In geval van overmacht is Verkoopinnederland niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Verkoopinnederland als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 17 - Geheimhouding

·  Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 18 - Persoonsgegevens

·  Verkoopinnederland zal de persoonsgegevens van haar klanten verwerken overeenkomstig de op de website vermelde privacy statement.

Artikel 19 - Slotbepalingen

·  19.1: Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

·  19.2: Op elke overeenkomst tussen Verkoopinnederland en de klant is Nederlands recht van toepassing.

·  19.3: Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Verkoopinnederland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verkoopinnederland gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Verkoopinnederland zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.